Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELEM ÉS JOGI NYILATKOZAT


Rövid, adatvédelemi összefoglaló
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően agazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) valamint  az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályai (GDPR) szerint gyűjtünk és kezelünk. Direkt marketing (DM) levelet vagy Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. A BioBogár Biobolt webáruház működésével kapcsolatos rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Személyes kérésre felvilágosítást adunk a tárolt adatokról, ha Ön írásban kéri tőlünk a biobogarbiobolt@gmail.com e-mail címen. Valamint személyes adatainak törlését is a biobogarbiobolt@gmail.com e-mail címen kérheti.

Részletes Adatvédelmi Tájékoztató
A Webáruház Tulajdonos és mint a biobogarbiobolt.hu weboldal (továbbiakban: Webhely) üzemeltetője az ügyfelei (továbbiakban: Vásárló) által megadott adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékozatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályainak (GDPR) megfelelően végzi.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Vásárló tartozik felelősséggel. A Webáruház Tulajdonos létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban a mindenkor hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően védi a látogatók és a Vásárlók személyes adatait. A Tájékoztató mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

 1. A Webáruház Tulajdonos adatai
  név: Madarászné Sintár Judit
  székhely: 2623 Kismaros Móricz Zs.u.6.
  adószám: 69211715-1-33
  email: biobogarbiobolt@gmail.com 
  telefon: +36202385566

  2. Az adatkezelés jogalapja
  Adatkezelés jogalapja a Vásárló hozzájárulása, melyet a Vásárló a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes nyilatkozatával ad meg.
  A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a www.biobogarbiobolt.hu weboldalt látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen Tájékoztató alapján a Vásárló eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos a Vásárló, jelen Webhelyen megadott adatait mindenkor az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. A Vásárló, a személyes adatainak megadásakor felhatalmazza a Webáruház Tulajdonost, hogy a megadott adatokat a Tájékoztatóval összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval a Vásárló egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen a Vásárlónak. Az adatkezelést az Webáruház tulajdonos munkatársa végzi, az adatkezelés során az adatokat ő ismerheti meg.
  A www.biobogarbiobolt.hu kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része a Vásárló személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen Tájékoztató a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető. 
 2. Az adatkezelés célja és időtartama
  A Webáruház Tulajdonos a Vásárlóval kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, Vásárló részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vásárló azonosításához szükséges, a Vásárló által megadott természetes személyazonosító adatokat: nevet, lakcímet, email címet és telefonszámot. Ezen adatok kezelése a Webáruház Tulajdonos által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  A Webáruház Tulajdonos a Vásárló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vásárló részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
  A Vásárló a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy a Webáruház Tulajdonos 1. pontban rögzített e-mail címén vagy a Leiratkozás menüben bármikor megtilthatja, hogy részére a Webáruház Tulajdonos a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.
  A Vásárló az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat a Webáruház Tulajdonos ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli.
  Az adatok törlése, illetve a leiratkozás jelen Tájékoztatóban leírtak szerint a Vásárló kérésére a megadott elérhetőségeken bármikor megtörténhet.
  A Vásárló kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük felé az összes direkt kommunikációs csatornát. A számviteli előírások alapján a Webhely a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169§ (2) bekezdés értelmében nyolc évig köteles megőrizni.

  A Webhely lehetőséget biztosít a Vásárló adatváltozásainak javítására, melyre belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. A Vásárló adatmódosítási igényét jelezheti közvetlenül a Webhely Tulajdonos felé is a Kapcsolat oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségek valamelyikén.
  A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságok, idézés, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus Hírlevél küldésre nem),  a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére.

 3.  Adatbiztonság
  Webáruház Tulajdonos az adatkezelés során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. Webáruház Tulajdonos az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Webáruház Tulajdonos az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést mindenkor megtesz. Az adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza, hogy megelőzze a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.
  A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profit kiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.
 4. A kezelt személyes adatok köre
  A regisztráció során a Vásárlónak az alábbi adatait kell kötelezően megadnia:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • utca/házszám
 • postai irányítószám/város
 • telefonszám
 • email cím

A Vásárló a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webhelyen nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

 1. Hírlevél, Direkt Marketing (DM) tevékenység
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ értelmében Vásárló előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Webáruház Tulajdonos reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  Továbbá a Vásárló a jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Webáruház Tulajdonos a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Webáruház Tulajdonos nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Webáruház Tulajdonos minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Vásárlót. Vásárló a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 2. Cookie-k (sütik) kezelése
  A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információkat tartalmazhatnak, melynek célja, hogy a Webhely ezen keresztül képes legyen azonosítani a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja az Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Webáruház Tulajdonos. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.A kezelt adatok egy egyedi azonosítószám, dátumok és időpontok a Webhelyt látogató valamennyi érintett esetében, melynek célja a Vásárlók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.Az adatkezelés időtartama a session cookie-k (osCsid) esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy Vásárló által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Webhely Tulajdonosnak feltétlenül szüksége van.

Beépülő szolgáltatások beállítása

8. Adattovábbítás
A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg a házhozszállítást kérő valamennyi érintett személy esetében. Az adatkezelés célja a megrendelt termékek házhoz szállítása. Az adatkezelés időtartama a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

A személyes adatokat a következők kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
MPL

Az érintett kérheti a házhoz szállító Webáruház Tulajdonos adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. Az adattovábbítás jogalapja a Vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Vásárlói jogok és jogérvényesítés
  A Vásárló kérelmezheti az Webáruház Tulajdonosnál, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Vásárló adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását a Webáruház Tulajdonostól írásban kérheti, valamint az alábbi elérhetőségeken tiltakozhat adatainak kezelése ellen: www.biobogarbiobolt.hu ügyfélszolgálatánál az biobogarbiobolt@gmail.com elérhetőségen. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

JOGI NYILATKOZAT

Jogi Nyilatkozat

 1.  Szerzői jogok
  Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 2. Általános felelősség korlátozás
  Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra – melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)
 3. Kockázat
  Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a rögzített adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
  A Webáruház Tulajdonos mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!